Josien van der Werf

V/H RESTAURATIEATELIER OUDEDELFT

Ethiek

De ethiek van het restauratievak heeft de afgelopen decennia een grote ontwikkeling doorgemaakt. Het E.C.C.O  (European Confederation of Conservator-Restorers) stelde in 2003 een ethische code  op voor het restauratievak, die tegenwoordig  in het algemeen gerespecteerd wordt. De ethische code behelst onder meer de volgende punten:

De restaurator mag alleen dat doen wat hoogst noodzakelijk is en dient alle preventieve maatregelen overwogen te hebben voordat hij/zij overgaat tot actieve conservering.

  • Onderzoek en Documentatie: Bij binnenkomst van het object in het atelier dient de restaurator de staat van het object adequaat te onderzoeken en te documenteren.
  • Rapport: de restaurator stelt documentatie op in woord en beeld (o.a. door het maken van foto’s voor, tijdens en na de restauratie). De naam van de behandelend restaurator moet hierin vermeld worden. Een kopie van het verslag moet bij de eigenaar zijn en een kopie bij de restaurator, bewaard voor de toekomst. Het verslag moet toegankelijk zijn, o.a. voor toekomstige restauratoren.
  • Permanente educatie: De restaurator moet op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het vak en zoveel mogelijk werken met verbeterde en veilige methoden en technieken.
  • Samenwerking en uitwisseling van informatie; openheid. De restaurator moet indien nodig kennis uitwisselen met collegae.
  • Toekomstgericht: De gebruikte technieken en de materialen mogen niet in de weg staan aan toekomstige behandeling of onderzoek. Ze moeten samengaan en compatibel zijn met de materialen van het erfgoed en gemakkelijk en totaal reversibel zijn in handelingen en/of materialen.
  • Verwijdering: De restaurator mag geen materiaal verwijderen, tenzij dit nodig is voor het behoud van het object. De verwijderde materialen moeten bewaard en gedocumenteerd worden.
  • De restaurator moet de eigenaar op de hoogte brengen van maatregelen tot het beste behoud.
  • Betrokkenheid bij handel: De restaurator mag nooit de illegale handel in kunstvoorwerpen steunen en wanneer er onduidelijkheid bestaat over de eigenaar dient de restaurator in actie te komen. Betrokkenheid bij de reguliere handel is niet verenigbaar met het vak van restaurator.